// arhiiv

Indrek Elling

This category contains 5 posts

Indrek Elling: Ülevaade eesti Üliõpilaste Seltsi ajaloost ajavahemikul 1870-1891 – I osa

1. Ülevaade allikatest ja kirjandusest. Tehes ülevaadet Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalugu ajavahemikul 1870–1891 puudutavatest allikatest ja kirjandusest, tuleb kindlasti alustada materjalidega, mis asuvad Eesti Riigiarhiivi fondis „Üliõpilaskonvent Eesti Üliõpilaste Selts” (nr 1767), s.o. siis fondis, kuhu on koondatud kõik EÜS-i dokumendid kuni nõukogude okupatsioonini. Tähtsamad nendest allikatest on ilmselt üldkoosolekute protokollid, millest kõige vanem on […]

Indrek Elling: Ülevaade eesti Üliõpilaste Seltsi ajaloost ajavahemikul 1870-1891 – II osa

2. Kalevipojaõhtud ja Vironia selts. „Aastal 1870 wõtsiwad neli Tartu Uniwersitädi õppijat, Studenti, kes Eesti rahwa seas sündinud olid ja oma rahwa liikmed end tundsiwad olewad, nõuks, teiste oma sarnastega, kes kas ka Uniwersitädi õppijad wõi seesugused kes juba oma õppimist olid lõppetanud ja ametis oliwad wõi niisugused, kes oma sõna ja teuga muidu olid […]

Indrek Elling: Ülevaade eesti Üliõpilaste Seltsi ajaloost ajavahemikul 1870-1891 – III osa

3. Korporatsioon Vironia asutamiskatse. 12. mail 1881 valiti A. Mõtus järgmise semestri esimeheks. Kuni selle ajani ei leidu protokollides jälgegi sellest, et oli plaanis korporatsiooni asutada, kuid juba 23. mail toimus erakorraline koosolek, mida võib nimetada ka esimeseks Vironia asutamise koosolekuks (kohal olid F. W. Ederberg, A. Sperrlingk, A. Mõtus, P. Undritz, J. Tiedemann, A. […]

Indrek Elling: Ülevaade eesti Üliõpilaste Seltsi ajaloost ajavahemikul 1870-1891 – IV osa

4. Tegevuse alustamine Eesti Üliõpilaste Seltsi nime all. Pärast seda kui Vironia asutamine oli ebaõnnestunud ning Vironia tegevus lõpetatud, ei toimunud ka ühtegi seltsi (resp. Kirjanduse õhtu) koosolekut ning samuti polnud valitud uut esimeest Tartust lahkuma sunnitud A. Mõtuse asemele. 1883. a. kevadsemestri kroonikas kirjeldas A. Mohrfeldt asjade seisu järgmiselt: „Seisiwad siis seltsi lood ühe […]

Indrek Elling: Ülevaade eesti Üliõpilaste Seltsi ajaloost ajavahemikul 1870-1891 – V osa

5. Korporatsioon Fraternitas Viliensise asutamiskatse. 12. aprilli koosolekul 1888 loeti ette vilistlane Villem Reimanni kiri seltsile, milles ta teeb ettepaneku korporatsioon asutada. Koosolek otsustas, et asi vajab järelemõtlemist ja arutelu lükatakse järgmisele koosolekule edasi (1). Ilmselt võttis asja arutamine rohkem aega, sest antud küsimus oli taas päevakorral alles ülejärgmisel, s.o. 10. mai koosolekul, kui pandi […]